שערי בית שמש - שכונה ד' 2
מחירון

מתחם 42119

בניינים: תשרי, חשון, כסלו, טבת,שבט,אדר,ניסן

מתחם 42120

בניינים: אייר,סיון,תמוז,אב